Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 39-52

Іванисько С.В., Шидловський П.С., Синиця Є.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI: 10.37098/VA-2019-11-39-52
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-39-52
УДК:[069:351.853:378](477.411)

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена розгляду процесу запровадження спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Розглядаються передумови запровадження спеціальності, особливості проектування та розробки освітніх програм для бакалаврів і магістрів, цілі, освітні компоненти, матеріально-технічна база, порядок підсумкової атестації випускників та зміни освітніх програм. Окремо розглянуто процес проходження акредитації освітньої програми для магістрів.

При розробці освітніх програм проектні групи виходили з того, що в процесі навчання студент повинен оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних установ, ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних музеїв України і світу, отримати практичні навики з різних форм роботи музеїв. Викладачі освітніх програм мають практичний досвід роботи в музейних та пам’яткоохоронних установах, підтримують сталі контакти з професіоналами-практиками, беруть безпосередню участь у роботі постійних та тимчасових консультативних і експертних органів у сфері охорони пам’яток та музейництва. Зазначені обставини перетворюють викладачів на безпосередніх трансляторів в освітню сферу новітніх тенденцій у пам’яткоохоронній та музейній справах.

Ключові слова: музеєзнавство, пам’яткознавство, освіта, заклад вищої освіти, освітньо-наукова програма.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Іванисько, С.І., Шидловський, П.С., Синиця, Є.В. 2019. Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 39-52.

Джерела:
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. Історія, 4 (131). К.: Київський університет. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf .
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 2000. Вип. 81, «Культура і мистецтво». Розділ 2 «Музеї та заклади музейного типу». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00 .
Закон України «Про вищу освіту». 2014. Відомості Верховної Ради, 2014, №37-38. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 .
Круглий стіл на тему «Культурна спадщина України: дослідження, музеєфікація, охорона та збереження». 2016. К.: Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=302:kruhlyi-stil-na-temu-kulturna-spadshchyna-ukrayiny-doslidzhennia-muzeiefikatsiia-okhorona-ta-zberezhennia&catid=19&Itemid=117
Міжнародна наукова конференція «Археологія та музейна справа в системі освіти та науки». 2019. К.: Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option=com_content&view=article&id=373:konferentsiia-2019&catid=17&Itemid=101 .
МКМС підписало меморандум про співпрацю з історичним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка, 13 березня 2020. https://mkip.gov.ua/news/3629.html .
Національний класифікатор України. 2005. Класифікатор професій ДК 003:2005. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb375609-05 .
Національний класифікатор України. 2010. Класифікатор професій ДК 003:2010. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 .
Освітньо-наукова програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Рівень вищої освіти: другий. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/Op_027_mag_den_2020.pdf .
Освітньо-професійна програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Рівень вищої освіти: перший. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/opys027_bakalavry_2018.pdf .
Охорона пам’яток. 2019. YouTube канал Paleoethnological Research: Центр палеоетнологічних досліджень. https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Q74aWPLwfjpawhgFcbFqRbedVYoeQ3y .
Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf .
Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF .
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 2015. К.: Кабінет Міністрів України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF .
Самойленко, Л.Г. 2006. Музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія, досвід роботи, перспективи розвитку. Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею, 3, Липень 2006. Одеса, с. 61-66. http://www.history.odessa.ua/publication3/stat11.htm .
Самойленко, Л.Г. 2012. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете. Археологія і давня історія України, 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. К.: ІА НАНУ, с. 228-234. http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/adiu_09.pdf .
Самойленко, Л.Г. 2016. Освіта в музеї і музейна освіта в історії Київського університету. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 4 (131), с. 53-62. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf#page=53 .
Стандарт вищої освіти. 2019. Перший бакалаврський рівень. К.: МОН України. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/027-muzeeznavstvo-pamyatkoznaavstvo-bakalavr.pdf .
Стандарт вищої освіти. 2020. Другий (магістерський) рівень. К.: МОН України. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/027-museumznavstvo-M.pdf .
Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf .
Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 року. 2018. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf .
Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С., Рижов, С.М., Самойленко, Л.Г., Синиця, Є.В., Чимирис, М.В. (ред.). 2019. Міжнародна наукова конференція «Археологія та музеєзнавство в системі освіти і науки» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства: Тези доповідей. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 85 c. https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069 .
Тимчасовий порядок розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм. 2019. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasovyi%20poryadok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf
Умови прийому на 2020 навчальний рік. 2019. К.: МОН. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2019/10/priyomunakaz1110191285.pdf .
Шидловський, П.С. 2016. Пам’ятки первісності: суспільна користь чи гальмо інвестиційного процесу? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 4 (131), с. 85-89. http://doi.org/10.5281/zenodo.1206230 .

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]