Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Попередній аналіз аттичної чорнолакової кераміки з експозиції Археологічного музею ІА НАН України, 166-172

Чечуліна Ірина Олексіївна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI: 10.37098/VA-2019-11-166-172
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-166-172
УДК:[904.23:069.5]”652”

РЕЗЮМЕ

Аттична чорнолакова кераміка є надійним джерелом датування цілих археологічних комплексів. Колекція кераміки, що експонується у відділі «Археологічний музей» ІА НАНУ є доволі інформативною та цікавою з точки зору різноманітності форм та орнаментування. В експозиції представлені як окремі речі, так і цілі комплекси посуду різного часу – класичного та елліністичного.

Аттична чорнолакова кераміка посідає особливе місце серед усього грецького посуду, вона широко імпортувалася за межі Аттики і саме тому є надійною датуючою ознакою для археологічних комплексів практично на всіх пам’ятках, до яких сягав аттичний керамічний імпорт. Колекція матеріалів, що буди знайдені в Ольвії, що нині зберігається в Археологічному музеї ІА НАНУ доволі чисельна. До дослідженої нами частини матеріалу відноситься аттична чорнолакова кераміка, що буда знайдена в Ольвії в різні роки на різних ділянках розкопів, з 1962 по 2000 рр. Деякі знахідки на жаль мають лише музейні фондові номери, тож ми не маємо змоги прослідкувати їх походження. Весь керамічний матеріал добре збережений, всі необхідні ділянки належним чином відреставровано, вони експонуються в основному залі, присвяченому археології України залізного віку.

Переважну більшість дослідженої колекції складають посудини для пиття вина – одинадцять посудин з досліджених шістнадцяти, що за матеріалами Афінської Агори датуються в межах 500 – 325 рр. до н.е.

Посуд для пиття вина представлено киліками та канфарами різних типів. Це чаші типу «болсал» 420 р. до н.е. – два екземпляри; канфароподібні киліки 340 – 325 рр. до н.е. – два екземпляри; два канфари елліністичного часу з накладним орнаментом IV ст. до н.е. та один канфар – мікроформа; скіфосоподібний килік 410 р. до н.е.; чаша на високій ніжці 500 р. до н.е.; килік типу «delicate class» 430 р. до н.е. та килік на ніжці середини V ст. до н.е.

До відкритих типів посуду належить миска з відігнутим назовні краєм 420 р. до н.е. та рибне блюдо 350 – 325 рр. до н.е. До рідких знахідок посуду закритих форм відноситься ойнохоя з рельєфним орнаментом V ст. до н.е. та пеліка елліністичного часу з накладним орнаментом.

Усі наведені форми мають прямі аналогії серед матеріалів Афінської Агори та знахідок аттичного чорнолакового посуду з інших міст Північного Причорномор’я. Дані форми належать до парадного столового посуду та ще раз демонструють активні торгові зносини Ольвійського полісу з Аттичним регіоном протягом класичного часу.

Ключові слова: аттична чорнолакова кераміка, Ольвія, музейна колекція, Північне Причорномор’я, антична доба, класичний період, елліністичний період.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Чечуліна, І.О. 2019. Попередній аналіз аттичної чорнолакової кераміки з експозиції Археологічного музею ІА НАН України. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 166-172.

Джерела:
Буйских, А.В. 2015. Южный теменос Ольвии Понтийской. Вестник древней истории, 2, с. 6-21.
Козуб, Ю.І.1979. Передмістя Ольвії. Археологія, 29, с. 3-34.
Леви, Е.И. 1940. Привозная греческая керамика из раскопок Ольвии в 1935, 1936 гг. Ольвия, 1, с. 105-126.
Назарчук, В.И. 2014. Чернолаковая керамика. В: Крыжицкий, С.Д., Лейпунская, Н.А. и др. Жилые дома Центрального квартала Ольвии. МАИЭТ, 13, с. 312-356.
Папанова, В.А. 2000. Чернолаковая керамика из семейно-родового участка некрополя Ольвии. Старожитності Степового Причорномор’я і Криму, 8, с. 194-216.
Папанова, В.А. 1993. Некрополь Ольвии. История исследования, итоги раскопок. Бердянск: Гортипография.
Парович-Пешикан, М. 1974. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев: Наукова думка.
Русяева, А.С., Назарчук, В.И. 2006. Аттическая керамика. МАИЭТ, 2, с. 169-177.
Фармаковский, Б.В. 1911. Памятники античной культуры, найденные в России. ИАК, IV (42), с. 134-143.
Чечуліна, І.О. 2016. Штампований орнамент на аттичній чорнолаковій кераміці з Ольвії. Археологія 2, с. 29-38.
Alexandrescu, P. 1966. La necropole tumulaire (Fouilles 1955-1961). Histria, II.
Alexandrescu, P. 1978. Le ceramique d’epoqye archaique et classique (VII–IV s). Histria, IV.
Bozkova, A. 1997. A Pontic Pottery Group Hellenistic Age. Archaeologia Bulgarica, 2, p. 8-17.
Handberg, S., Peterson, J.H. 2010. Black-glossed pottery. Black Sea Studies 13, p. 187-196.
Rotroff, S.I. 1991. Attic West Slope Vase Painting. Hesperia, Vol. 60, No. l.
Rotroff, S.I. 1997. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. The Athenian Agora, XXIX.
Sparkes, B.A., Talcott, L. 1970. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. The Athenian Agora XII.
Thompson, H.A., Thompson, D.B., Rotroff, S.I. 1987. Hellenistic pottery and terracottas. Princeton, N.J: American School of Classical Studies at Athens.

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]