Перейти до контенту

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Всі матеріали, що надходять до Vita Antiqua, проходять процедуру подвійного сліпого рецензування: авторам невідомі імена рецензентів, а рецензентам невідомі імена авторів. Рецензування здійснюють члени редакційної колегії в наступній послідовності: Матеріали надходять до технічного редактора, який перевіряє правильність оформлення тексту та посилань, присутність у статті всіх структурних елементів (у випадку неправильного оформлення рукопис повертається на доопрацювання).  Технічний редактор здійснює шифрування статті та передає її головному редактору не пізніше ніж за тиждень після отримання.
Протягом тижня головний редактор визначає рецензента, сфера наукових інтересів якого найближче співпадає з темою статті, та передає статтю рецензентові.
Протягом двох тижнів рецензент здійснює перевірку статті. Рецензування має на меті виявити наступні ознаки:

 • чи містить стаття наукову новизну;
 • чи витриманий науковий стиль;
 • чи дотримався автор норм академічної доброчесності (включає в себе перевірку на плагіат);
 • чи відображений в анотаціях хід дослідження та сформульовані висновки;
 • грамотність написання/перекладу англомовних елементів статті.

Після опрацювання рецензент надсилає головному редактору своє заключення, де повинне міститись одне із наступних положень:

Стаття відповідає всім вимогам і може бути рекомендована до друку.

 • Стаття має незначні огріхи (пунктуаційні, орфографічні помилки) і може бути рекомендована до друку після їх усунення автором.
 • Стаття містить суттєві недоліки, зокрема не містить наукової новизни або практичної та теоретичної цінності, тому не може бути рекомендована до друку.
 • Встановлено факт порушення автором принципів академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат) та авторського права, тому стаття не рекомендована до друку.

Головний редактор на основі заключень рецензентів приймає рішення про прийняття статті до друку або відмову, і сповіщає технічного редактора.
Технічний редактор сповіщає авторів про результати рецензування: статтю прийнято до друку в поточному чи наступному номері Vita Antiqua; статтю буде прийнято до друку в поточному чи наступному номері після усунення вказаних рецензентом недоліків; стаття не буде опублікована через наведені рецензентом причини. Після цього технічний редактор формує зміст поточного випуску та передає його у видавництво.
Автори, що отримали рекомендацію доопрацювати статтю, мають надіслати оновлений варіант не пізніше ніж за тиждень після сповіщення. Рішення про рекомендацію до друку доопрацьованої статті приймає головний редактор.
Автори, які отримали відмову, мають право звернутися до редакції для ознайомлення із заключенням рецензента.

Статті мають бути виконані відповідно до норм академічної доброчесності. Редакційна колегія закликає авторів дотримуватися наступних положень Закону України «Про освіту»:

 • вказувати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень і відомостей, що їм не належать;
 • дотримуватися норм законодавства про авторське і суміжні права;
 • надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважаються:

 • академічний плагіат (оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства),
 • самоплагіат (оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів); фабрикація (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях);
 • фальсифікація (свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень).

Редакційна колегія відхилятиме статті, написані з недотриманням вимог академічної доброчесності, без права повторного розгляду та без можливості доопрацювання.

Зразок анкети для рецензента: