Перейти до контенту

Додаткова інформація

ISSN 2522-9419 (online), 2519-4542 (print)

Видавцем VITA ANTIQUA являється ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», серед основних завдань якого, згідно Статуту, є сприяння поширенню знань у галузі археології, антропології, етнології, палеоекології, преісторії, пам’яткоохоронної та експериментально-археологічної діяльності через друковані видання та інші інформаційні засоби.

http://vovkcenter.org.ua/en/main/

https://www.facebook.com/th.vovk.center/ 

https://www.youtube.com/channel/UC__zug-jhjh6I0mym2HOZmw/featured 

Зареєстровано: Міністерством юстиції України, Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24467-14407ПР від 04.06.2020.

 Засновник та видавець: ГО «Центр палеоетнологічних досліджень»; Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ №39633961

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №7181

від 05.11.2020.

Україна, 02156, Київ, вул. Мілютенка, 15а

http://vitaantiqua.org.ua/en/main/

У збірках публікуються статті українською, англійською та російською мовами. Всі надані до публікації матеріали попередньо рецензуються членами редакційної колегії. VITA ANTIQUA виходить щорічно. Редакційна колегія дотримується політики відкритого доступу.

VITA ANTIQUA є «open access» журналом, що означає, що весь його вміст є у вільному доступі на безоплатній основі для користувача або його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатись на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не вимагаючи попереднього дозволу видавця або автора.

Публікації статей здійснюються на безоплатній основі

 Ліцензування

Журнал VITA ANTIQUA ліцензований під ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ). Ви можете: ділитися - копіювати та розповсюджувати матеріал у будь-якому носії чи форматі, адаптувати - реміксувати, трансформувати та використовувати матеріал для будь-яких цілей, навіть комерційних.

 © Авторське право

Автори зберігають усі авторські права та повні права на публікацію без обмежень

Політика щодо сховищ: усі версії статті можуть зберігатися в установі чи іншому сховищі на вибір автора без ембарго.

Збереження та архівування інформації

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=va

ZENODO Community VITA ANTIQUA

https://zenodo.org/communities/va_vovkcenter/

Academia.edu

https://univ-kiev.academia.edu/VITAANTIQUA?from_navbar=true

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XconhTwAAAAJ&hl=uk&authuser=2