Skip to content

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Center for Paleoethnological Research

VITA ANTIQUA 11, 2019, Archaeology, Museum & Monument Studies: educational and research aspects
The Odessa Dimension of Higher Archaeological Education in the second half of the XIXth and First Half of the XXth Century: history, scientific schools, traditions, 60-65

Levchenko V.V.
Odessa National Maritime University

DOI: 10.37098/VA-2019-11-60-65
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-60-65
UDK: [902:378](477.74)

ABSTRACT

On the basis of the interdisciplinary approach, the study of the main stages and problems of the development of higher archaeological education in Odessa in the second half of the nineteenth and first half of the twentieth century was conducted. In the nineteenth century the leading center for scientific research on archeology in Odessa was traditionally the Novorossiysk University. In its walls, the accumulation of scientific research in the field of classical archeology and the emergence of the process of institutionalization of archaeological education and science in Odessa. Since 1920 there have been changes in the field of higher education for the training of archaeologists. The elements of the reform of higher education of the Soviet era of the 1920s and 1930s were traced, with its experiments in the field of archaeological education, the process of restoration of historical faculties in 1934 and the revival of the imperial system of higher education during the German-Romanian occupation of Odessa. The Soviet archaeological science in the first post-revolutionary years, which grew up on the foundation of pre-revolutionary archaeology, received organizational continuity, manifested itself in the formation of the state of the Odessa Archaeological Institute and the Odessa State Historical and Archaeological Museum, where during the 1921-1933 biennium the main forces of the Odessa archaeologists were united, and their leading specialists subsequently became part of the Department of History of the Ancient World and the Archeology of the Open 1934 Historical Faculty of the Odessa State University. The process of institutionalization of archaeological research in Odessa took place in difficult socio-political and socio-economic conditions and did not become stable. Despite the cataclysms of the first post-revolutionary times, the constant transformation of the network of universities and scientific institutions, the persecution and death of many specialists, the staff of Odessa scientists was able to promote the development of higher archaeological education in Odessa.

Key words: archaeology, Odessa, higher education, science, archaeological scientists.

Language: Ukrainian

PDF PDF

Cite as:
Levchenko, V.V. 2019. The Odessa Dimension of Higher Archaeological Education in the second half of the XIXth and First Half of the XXth Century: history, scientific schools, traditions (Odeskyi vymir vyshchoi arkheolohichnoi osvity u druhii polovyni KhIKh – pershii polovyni KhKh st.: istoriia, naukovi shkoly, tradytsii). VITA ANTIQUA 11. Archaeology, Museum & Monument Studies : educational and research aspects, p. 60-65 (in Ukrainian).

References:
Borovoy, S.Ya. 1979. K istorii sozdaniya Odesskogo arkheologicheskogo instituta i yego arkheograficheskogo otdeleniya. Arkheograficheskiy yezhegodnik za 1978 god. Moskva, s. 96-101. (in Russian).
Dlozhevskiy, S.S. 1921. Organizatsiya Arkheologicheskogo instituta v Odesse: Istoricheskaya spravka. Narodnoye prosveshcheniye, 2-5, s. 57-63. (in Russian).
Levchenko, V.V. 2008. Odesʹkyy humanitarno-suspilʹnyy instytut (1920–1921): do pytannya spadkoyemnosti tradytsiy universytet·sʹkoyi osvity. Zapysky istorychnoho fakulʹtetu. Odesa. Vyp. 19, s. 207-216. (in Ukrainian).
Levchenko, V.V. 2010. Istoriya Odesʹkoho instytutu narodnoyi osvity (1920–1930 rr.): pozytyvnyy dosvid nevdaloho eksperymentu / Vidp. red. V.M. Khmarsʹkyy; nauk. red. T.M. Popova. Odesa: TES. (in Ukrainian).
Levchenko, V.V. Levchenko G.S. 2012. Muzey izyashchnykh iskusstv Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta: fondy, personalii, sud’ba. Voprosy muzeologii. SPb, 2 (6), s. 105-113. (in Russian).
Levchenko, V.V. 2016. Korotka istoriya Odesʹkoho arkheolohichnoho instytutu: vid zarodzhennya ideyi do yiyi realizatsiyi za initsiatyvoyu «znyzu» ta likvidatsiyi «zverkhu» (do 95-richchya vid dnya zasnuvannya). Starodavnye Prychornomor’ya. Vypusk XI, s. 291-299. (in Ukrainian).
Muzychko, O.Ye. 2012. Odesʹkyy oseredok arkheolohichnoyi pedahohiky naprykintsi ХІХ – 20 -kh rokakh ХХ st. Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny. Vyp. 9, s. 177-180. (in Ukrainian).
O nauchnoy rabote istorikov Odessy i Kiyeva. Istorik-marksist, 1941, 6, s. 140-147. (in Russian).
Okhotnikov, S.B. 2010. Arkheologiya v Odesse. In: 185 let Odesskomu arkheologicheskomu muzeyu (1825–2010). Odessa: SMIL. (in Russian).

External reviews: DOWNLOAD DOWNLOAD