Перейти до контенту

VITA ANTIQUA                                                                         ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень
VITA ANTIQUA 14, 2023, КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ВІЙНА : ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ

Ігор Готун1, Богдан Гаврилюк2
Основні концепції походження енеолітичних культур Дунайсько-Карпатського регіону на прикладі дослідження археологічних комплексів культури Боян
1Інститут археології НАН України
2 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
1ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9285-5107
2ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4169-7652

DOI: 10.37098/VA-2023-14-212-250
https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-212-250

АБСТРАКТ

Публікація присвячена недавнім знахідкам предметів озброєння та спорядження коня з горизонту періоду Київської Русі багатошарового поселення Лісники-Безодня у південних передмістях Києва. Пам’ятка відкрита В. О. Петрашенко і В. К. Козюбою у 1991 р., кілька разів обстежувалась Північною експедицією Інституту археології НАН України, а у 2021 р. на ній проведено наукові та науково-рятівні розкопки. У результаті на площі близько 400 м2 досліджено низку об’єктів як зазначеної хронології, так і більш ранніх періодів, зокрема кілька житлових споруд доби Київської Русі та зібрано доволі представницьку колекцію керамічного та речового матеріалу, серед якого представлені і предмети названої категорії.

У роботі характеризуються зафіксовані при вивченні пам’ятки залізні черешкові наконечники стріл виділених дослідниками поширених на Русі типів, серед яких показові кілька бронебійних; призначені явно не для коней селян остроги; властивіі для культурних нашарувань пам’яток періоду Київської Русі частини вудильних комплексів і обладнані циліндричними замками кінські пута – знахідки, що траплялись на давньоруських пунктах доволі рідко, а на неукріплених осередках взагалі невідомі. У числі артефактів названого призначення – знахідка, яка могла презентувати як шилоподібний наконечник стріли, так і побутове знаряддя, а саме швайку. Разом зі вказаними речами розглянуто ніж, розміри якого більші, порівняно із зафіксованими на поселеннях регіону традиційними виробами названого призначення.

Здійснюється спроба визначити роль та місце зібраної колекції серед синхронних старожитностей регіону шляхом порівняння з матеріалами розкопок інших неукріплених середньовічних памяток. Проведені аналогії дозволяють стверджувати, що поселення в урочищі Безодня в Лісниках можна вважати досить своєрідним і неординарним явищем у вітчизняній археології.

Ключові слова: предмети озброєння та спорядження коня, наконечники стріл, остроги, кінські пута, вудила, середньовічне селище, Лісники-Безодня, Київська Русь.

Мова: Українська

PDF PDF

Цитування:

Готун, І.А., Гаврилюк, Б.С. 2023. Предмети мілітарного й подвійного призначення на середньовічному поселенні Лісники-Безодня. VITA ANTIQUA, 14. Культурна спадщина та війна : виклики і рішення.

Джерела:

Антипина, Е.Е., Маслов, С.П. 1990. К вопросу об организации охоты в Древней Руси. В: Коваленко, В.П. (отв. ред.). Тезисы историко-археологического семинара «Чернигов и его округа в IX–XIII вв.» (15–18 мая 1990 г.). Чернигов, с. 116–119.

Баран, В.Д. 2001. Княжий Галич в історії України. Український історичний журнал, 4, с. 67–75.

Беляева, С.А. 1982. Южнорусские земли во второй половине XIII – XIV в. (по материалам археологических исследований). Киев: Наукова думка.

Беляева, С.А. 1986. Селища. В: Баран, В.Д. (ред.). Археология Украинской ССР в 3 томах, 3: Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев: Наукова думка, с. 396–404.

Беляєва, С.А, Кубишев, А.І. 1995. Поселення Дніпровського Лівобережжя X–XV ст. (за матеріалами поселень Комарівка і Озаричі). Київ: Наукова думка.

Блажевич, Н.В., Недопако, Д.П., Пролеева, Я.Н. 1985. К вопросу о кузнечном производстве на городищах Иван и Чучин. В: Толочко, П.П. (отв. ред.). Земли Южной Руси в IX–XIV вв. (История и археология): Сборник научных трудов. Киев: Наукова думка, с. 109–118.

Валиулина, С.И. 2009. Наконечники стрел Торецкого поселения. Ученые записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки, 151, 2, 1, с. 16–23.

Веремейчик, Е.М. 1990. Охранные исследования поселения X–XIII вв. у с. Петруши. В: Толочко, П.П. (отв. ред.). Проблемы археологии Южной Руси: Материалы историко-археологического семинара «Чернигов и его округа в IX–XIII вв.», Чернигов, 26–28 сентября 1988 г. Киев: Наукова думка, с. 76–83.

Веремейчик, О.М. 1994. Сільські поселення в межиріччі нижньої течії Десни і Дніпра IX – першої половини XIII ст. Автореферат дисертації… канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Археологія». Київ.

Веремейчик, О.М. 1996. Матеріальна культура сільського населення IX – першої половини XIII ст. межиріччя нижньої течії Десни та Дніпра. В: Толочко, П.П. (відп. ред.). Тези доповідей української делегації на VI Міжнародному конгресі слов’янської археології (Новгород, Росія, 1996 р.). Київ, с. 68–70.

Веремейчик, Е. 2007. Поселение «Пойма» около Шестовицы близ Чернигова. В: Коваленко, О.Б. (відп. ред.). Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів: Деснянська правда, с. 366–379.

Виногродська, Л.І., Петрашенко, В.О. 1993. Нові дослідження давньоруського поселення неподалік с. Григорівка на Дніпрі. В: Толочко, П.П. (ред.). Старожитності Південної Русі: Матеріали III історико-археологічного семінару «Чернігів і його округа в IXXIII ст.» (Чернігів, 15–18 травня 1990 р.). Чернігів: Сіверянська думка, с. 49–60.

Винокур, І.С. 2004. Риси господарства і соціально-політичної історії населення Болохівської землі XII–XIII ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки, 12, с. 48–61.

Вільшанська, О.Л. 1988. Дослідження давньоруських об’єктів на околицях с. Сокіл на Середньому Дністрі. Археологія, 61, с. 85–90.

Возний, І.П. 2009. Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сирету та Середнього Дністра в XXIV ст., 1: Поселення. Київ; Чернівці: Золоті литаври.

Возний, І.П., Федорук, А.В. 2010. Вістря стріл X–XIV ст. з території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 670: Держава та армія, с. 30–39.

Горбаненко, С.А., Журавльов, О.П. 2021. Літописні слов’яни передодня утворення Давньої Русі: тваринництво чи мисливство. Київ: Інститут археології НАН України; Харків: Майдан.

Готун, І., Моця, О. 1993. З життя киян в часи Батия (новий археологічний факт). Київська старовина, 5, с. 77–80.

Готун, І.А., Коваленко, В.П., Моця, О.П., Петраускас, А.В. 1995. Давньоруське поселення Автуничі: результати останніх сезонів. В: Моця, О.П. (відп. ред.). Слов’яно-руські старожитності Північного Лівобережжя: Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 60-річчю від дня народження О. В. Шекуна (19–20 січня 1995 р., м. Чернігів). Чернігів: Сіверянська думка, с. 25–27.

Готун, І.А., Козюба, В.К., Чекановський, А.А., Чміль, Л.В. 2006. Археологічні пам’ятки Києво-Святошинського р-ну. Археологічні дослідження в Україні 2004–2005 рр. Зб. наук. пр., 8, с. 142–145.

Готун, І. 2008. Поселення на річці Борщагівка. В: Мазепа, В. (кер. проекту). Про землю і про людей святошинських: Колективне дослідження. Київ, с. 30–34.

Готун, І.А., Казимір, О.М. 2010. Ходосівський археологічний комплекс: вивчення, охорона, експериментальне моделювання. Археологія і давня історія України, 1, с. 100–108.

Готун, І.А., Гунь, М.О., Казимір, О.М., Петраускас, А.В. 2013a. Селище Петрушки у західних Київських передмістях. Археологія і давня історія України, 11, с. 23–30.

Готун, І.А., Казимір, О.М., Сухонос, А.М., Терещук, К.О., Григорчук, О.І., Гунь, М.О. 2013b. Розвідки на Ходосівському археологічному комплексі та його околицях. Археологічні дослідження в Україні 2012, с. 188, 189.

Готун, І.А., Сухонос, А.М., Казимір, О.М. 2013. Реконструкція життєвого укладу мешканців селища Ходосівка-Рославське за особливостями залізних виробів. Археологія і давня історія України, 10, с. 185–200.

Готун, І.А., Казимір, О.М., Шахрай, Д.О. 2015. Предмети озброєння та військового призначення з середньовічного поселення Софіївська Борщагівка. Наукові записки НаУКМА, 166: Теорія та історія культури, с. 44–54.

Готун, І., Сухонос, А. 2015. Предмети озброєння та воїнського обладунку із середньовічного поселення Ходосівка-Рославське. В: Коваленко, О.Б. (відп. ред.). Покликання – археологія: Зб. матеріалів Других Самоквасовських читань, присвячених 80-річчю О. В. Шекуна. Чернігів: Вид. В. М. Лозовий, с. 175–190.

Готун, І., Сухонос, А., Казимір, О., Синиця, Є., Гунь, М. 2016. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське за результатами робіт 2015 р. Археологічні дослідження в Україні 2015, с. 62–64.

Готун, І.А. 2017. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам’ятки). Археологія і давня історія України, 1 (22), с. 61–90.

Готун, І., Сухонос, А., Казимір, О., Синиця, Є., Гунь, М. 2018. Десятий сезон розкопок поселення Ходосівка-Рославське. Археологічні дослідження в Україні 2016, с. 82–84.

Готун, І.А., Казимір, О.М. 2019. Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів. Археологія і давня історія України, 1 (30), с. 140–171.

Готун, І., Сухонос, А., Казимір, О., Синиця, Є., Гунь, М. 2019. Вивчення північної периферії селища Ходосівка-Рославське. Археологічні дослідження в Україні 2017, с. 86–89.

Готун, І.А., Казимір, О.М. 2020. Матеріальна культура населення сільських передмість середньовічного Києва. Археологія, 3, с. 53–67. https://doi.org/10.15407/archaeologyua2020.03.053

Готун, І., Сухонос, А., Казимір, О., Гунь, М. 2020a. Роботи у східній частині селища Ходосівка-Рославське. Археологічні дослідження в Україні 2018, с. 82–86.

Готун, І., Сухонос, А., Казимір, О., Гунь, М., Лозниця, Т., Чалий, А. 2020b. Селище Ходосівка-Рославське – основний об’єкт досліджень Північної експедиції. Археологічні дослідження в Україні 2019, с. 96–101.

Готун, І., Казимір, О., Гунь, М. 2022. Міський простір за периметром міських укріплень (селище Лісники-Безодня на околиці столиці). Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 14. Київ: Інститут історії України НАН України, с. 157–174.

Гупало, В. 2010. До питання про планувальну структуру та забудову східної частини окольного города Звенигорода на Білці. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 14, с. 172–203.

Довженок, В.Й. 1950. Огляд археологічного вивчення древнього Вишгорода за 1934–1937 рр. Археологія, III, с. 64–92.

Довженок, В.Й. 1975a. Зброя. В: Довженок, В.Й. (ред.). Археологія Української РСР, III: Ранньослов’янський та давньоруський періоди. Київ: Наукова думка, с. 353–361.

Довженок, В.Й. 1975b. Пам’ятки сільського господарства. В: Довженок, В.Й. (ред.). Археологія Української РСР, III: Ранньослов’янський та давньоруський періоди. Київ: Наукова думка, с. 316–330.

Довженок, В.И. 1986. Оружие. В: Баран, В.Д. (отв. ред.). Археология Украинской ССР в трех томах, 3: Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев: Наукова думка, с. 455–461.

Довженок, В.И., Беляева, С.А. 1986. Сельское хозяйство. В: Баран, В.Д. (отв. ред.). Археология Украинской ССР в трех томах, 3: Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев: Наукова думка, с. 461–470.

Звіздецький, Б.А. 1991. Археологічні дослідження Гульської давньоруської експедиції. Археологічні дослідження на Україні у 1990 р.: Препринт, с. 22, 23.

Звіздецький, Б.А. 2013. Поселення літописних древлян біля с. Гульськ. В: Моця, О.П. (відп. ред.). Матеріальна культура південноруського села IX–XIII ст.: Зб. наук. праць. Київ: Стародавній світ, с. 6–18.

Зотько, М.Р., Нигматуллин, Р.А., Смирнов, А.С., Смирнова, М.Е. 1993, Работы Деснинской экспедиции в 1986–1989 гг. Краткие сообщения Института археологии, 210, с. 63–68.

Казимір, О.М., Готун, І.А., Осипенко, М.С., Синиця, Є.В., Непомящих, В.Ю., Шахрай, Д.О., Гунь, М.О., Лозниця, Т.В. 2015. Продовження досліджень розкопу III на селищі в Софіївській Бощагівці. Археологічні дослідження в Україні 2014, с. 87–90.

Казимір, О., Готун, І., Шахрай, Д., Синиця, Є., Гунь, М., Лозниця, Т. 2019. Продовження розкопок південної частини поселення Софіївська Бощагівка. Археологічні дослідження в Україні 2017, с. 95–97.

Калініченко, В.А. 2012. Шиловидні наконечники стріл: проблема поліваріантності та інтерпретації (за матеріалами Прутсько-Дністровського межиріччя). В: Д’ячков, С.В. (відп. за вип.). Проблеми історії та археології України: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (Харків, 9–10 листопада 2012 р.). Харків: ТОВ «НТМТ», с. 68.

Калініченко, В., Пивоваров, С. 2013. Наконечники стріл із Чорнівського городища першої половини XIII ст. (археологічні дослідження 2012 р.). Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології, 2, с. 34–46.

Капустін, К. 2014. Київська земля в середині XIII – XV ст. Наукові записки. Серія: Історичні науки, 20: Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи, с. 184–189.

Кирпичников, А.Н. 1971. Древнерусское оружие, 3: Доспех, комплекс боевых средств IX–XIII вв. Ленинград: Наука (Археология СССР. Свод археологических источников, Е1-36).

Кирпичников, А.Н. 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. Ленинград: Наука (Археология СССР. Свод археологических источников, Е1–36).

Кирпичников, А.Н., Медведев, А.Ф. 1985. Вооружение. В: Колчин, Б.А. (ред.). Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20 томах. Древняя Русь. Город, замок, село. Москва: Наука, с. 298–363.

Кирпичников, А.Н. 2020. Вооружение древнего «Изяславля». В: Пескова, А.А. (ред.-сост.). Летописный «Изяславль»: Большое Шепетовское городище в свете археологии, 1: Материалы раскопок М. К. Каргера 1957–1964 годов в исследованиях 1960–1980-х годов. Санкт-Петербург: Нестор-История, с. 53–116 (Труды ИИМК РАН, LV).

Коваленко, В.П., Моця, О.П., Шекун, А.В. 1985. Работы Шестовицкой экспедиции. Археологические открытия 1983 года, с. 287, 288.

Коваленко, В.П. 1992. Соціальний склад сільського населення Чернігівської землі X–XIII ст. В: Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції. Чернігів, с. 91–93.

Козловський, А.О. 1992. Історико-культурний розвиток Південного Подніпров’я в IX–XIV ст. Київ: Наукова думка.

Колчин, Б.А. 1953. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси (Домонгольский период). Москва: Издательство АН СССР (Материалы и исследования по археологии СССР, 32).

Колчин, Б.А. 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого (Продукция, технология). В: Арциховский, А.В., Колчин, Б.А. (ред.). Труды Новгородской археологической экспедиции, II. Москва: Издательство АН СССР, с. 8–120 (Материалы и исследования по археологии СССР, 65).

Кондратьев, И.В. 1992. Предметы вооружения и конского снаряжения на поселении Автуничи. В: Моця, О.П. (відп. ред.). Проблеми вивчення середньовічного села на Поліссі. Чернігів: Сіверянська думка, с. 23, 24.

Куза, А.В. 1985. Укрепленные поселения. В: Колчин, Б.А. (ред.). Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20 томах. Древняя Русь. Город, замок, село. Москва: Наука, с. 39–51.

Кучера, М.П. 1965. Середньовічне городище біля с. Сокільці на Південному Бузі. Археологія, XIX, с. 201–204.

Кучера, М.П. 1975a. Пам’ятки побуту та прикраси. В: Довженок, В.Й. (ред.). Археологія Української РСР, III: Ранньослов’янський та давньоруський періоди. Київ: Наукова думка, с. 361–373.

Кучера, М.П. 1975b. Селища. В: Довженок, В.Й. (ред.). Археологія Української РСР, III: Ранньослов’янський та давньоруський періоди. Київ: Наукова думка, с. 295–302.

Лысенко, С.Д., Шкляревский, Е.И., Квитницкий, М.В., Черновол, Д.К. 2012. Материалы Фастовской археологической экспедиции, 1: Многослойное поселение Кощеевка-8. Киев; Фастов.

Макаров, Н.А., Гайдуков, П.Г. 2013. В: Івакін, Г.Ю. (ред.). Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского ополья. Слов’яни і Русь: археологія та історія: Зб. пр. на пошану дійсного члена НАН України П. П. Толочка з нагоди його 75-річчя. Київ: Стародавній світ, 2013, с. 190–195.

Макаров, Н.А., Федорина, А.Н., Шполянский, С.В., Карпухин, А.А., Кренке, Н.А. 2015. Разведочные работы Суздальской экспедиции ИА РАН в 2010–2013 гг. Археологические открытия 2010–2013 гг. Москва: ИА РАН, с. 218–222.

Маярчак, С.П. 2006. Археологічні пам’ятки IXXIII ст. Лівобережжя Середнього Подністров’я. Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І.

Медведев, А.Ф. 1959. Оружие Новгорода Великого. В: Арциховский, А.В., Колчин, Б.А. (ред.). Труды Новгородской археологической экспедиции, II. Москва: Издательство АН СССР, с. 121–191 (Материалы и исследования по археологии СССР, 65).

Медведев, А.Ф. 1966. Ручное метательное оружие. Лук, стрелы, самострел VIII–XIV вв. Москва: Наука (Археология СССР. Свод археологических источников, Е1–36).

Моця, О.П., Готун, І.А., Коваленко, В.П. 1993. Давньоруське поселення біля с. Автуничі: черговий етап досліджень. Археологічні дослідження на Україні 1992 року, с. 97–99.

Моця, О. 1994. Сучасний стан досліджень в українській археології. Український історик, 120–123, 1–4, с. 23–30.

Моця, О.П., ред. 1997. Висновки. В: Південноруське село IX–XIII ст. (нові пам’ятки матеріальної культури). Київ: ІЗМН, с. 151, 152.

Моця, О.П., Готун, І.А., Коваленко, В.П. 1997. Продовження досліджень давньоруського селища Автуничі. Археологічні дослідження в Україні 1993 року, с. 89–91.

Моця, О.П., Орлов, Р.С., Коваленко, В.П., Козловський, А.О., Пархоменко, О.В., Потапов, А.В., Покас, П.М. 1997. Поселення X–XIII ст. біля с. Автуничі. В: Моця, О.П. та ін. (ред.). Південноруське село IX–XIII ст. (нові пам’ятки матеріальної культури). Київ: ІЗМН, с. 34–69.

Моця, О.П. 1999. Соціальні відносини на селі в давньоруські часи. Археологія. 2, с. 50–59.

Моця, О.П., Готун, І.А., Коваленко, В.П., Петраускас, А.В., Шевцова, Л.В. 2000. Дослідження поселення Автуничі у 1994 році. Археологічні дослідження в Україні 1994–1996 років. с. 106–108.

Моця, О.П. 2003. Висновки. В: Моця, О.П. (ред.). Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель). Київ: Шлях, с. 208, 209.

Никольская, Т.Н. 1987. Городище Слободка XII–XIII вв. К истории древнерусского градостроительства в Земле вятичей. Москва: Наука.

Носов, Е.Н. 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Ленинград: Наука.

Оприск, В.Г. 1997. Сільські поселення Верхнього Подністров’я і Волині. В: Моця, О.П. та ін. (ред.). Південноруське село IX–XIII ст. (нові пам’ятки матеріальної культури). Київ: ІЗМН, с. 144–150.

Петрашенко, В.О., Козюба, В.К. 1993. Археологічні пам’ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров’ї: Препринт. Київ.

Петрашенко, В.О. 1995. Сільське давньоруське поселення з Канівщини. В: Моця, О.П. (відп. ред.). Слов’яно-руські старожитності Північного Лівобережжя: Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 60-річчю від дня народження О. В. Шекуна (19–20 січня 1995 р., м. Чернігів). Чернігів: Сіверянська думка, с. 64, 65.

Петрашенко, В.О. 1997. Поселення Канівського Придніпров’я. В: Моця, О.П. та ін. (ред.). Південноруське село IX–XIII ст. (нові пам’ятки матеріальної культури). Київ: ІЗМН, с. 114–143.

Петрашенко, В.О. 2003. Номенклатура виробів із заліза. В: Моця, О.П. (ред.). Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель). Київ: Шлях, 2003, с. 105–111.

Петрашенко, В.А. 2004. Древнерусское село (по материалам поселений у с. Григоровка). Киев.

Петрашенко, В.О., Козюба, В.К. 2005. Давньоруські поселення поблизу с. Бучак. Археологія, 2, с. 55–69.

Петрашенко, О.В. 2013. Вироби із заліза давньоруського поселення Григорівка на Дніпрі. В: Моця, О.П. (відп. ред.). Матеріальна культура південноруського села IX–XIII ст.: Зб. наук. праць. Київ: Стародавній світ, с. 74–85.

Пивоваров, С., Калініченко, В. 2016. Наконечники лучних стріл з матеріалів дослідження Хотинської фортеці у 2016 р. В: Буйновська, Є.В. та ін. (ред. кол.). Хотинщина в період польсько-турецьких війн XVII століття (до 395-річчя Хотинської війни 1621 р.): Матеріали науково-практичної конференції (м. Хотин, 12 жовтня 2016 р.). Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, с. 156–161.

Пивоваров, С., Калініченко, В., Ільків, М. 2016. Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. у 2015–2016 рр. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць, 2 (42), с. 7–44.

Пивоваров, С., Ільків, М., Калініченко, В. 2018. Предмети озброєння та військового спорядження з Чорнівського городища XIII ст. (дослідження 2017–2018 рр.). В: Заремба, О.О. (відп. ред.). Археологія і фортифікація України. Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., с. 125–132.

Плавінскі, У.А. 2017. Тыпа-храналагічная эвалюцыя жалезных наканечнікаў стрэл X–XV ст.ст. з тэрыторыі паўночнай Беларусі. Часопіс Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гісторыя, 4, с. 115–128.

Прищепа, Б.А., Нікольченко, Ю.М. 1996. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До історії населення Західної Волині в X–XIII століттях. Рівне: Державне редакційно-видавниче підприємство.

Прынь, А.В. 2004. Погребение знатного половецкого воина из курганного могильника Александровка II в Донбассе. Матеріали та дослідження з історії Східної України, 2, с. 306–317.

Пшеничний, Ю. 2014. Археологічні дослідження історичної топографії феодальних поселень XIV–XVI ст. в околицях Дубна. Історичні студії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 11–12, с. 4–9.

Раппопорт, П.А. 1967. О типологии древнерусских поселений. Краткие сообщения Института археологии, 110, с. 3–8.

Савченкова, Л.Л. 1996. Черный металл Болгара. Типология. В: Федоров-Давыдов, Г.А. (отв. ред.). Город Болгар: Ремесло кузнецов, металлургов, литейщиков. Казань, с. 5–88.

Седов, В.В. 1960. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли (VIII–XV вв.). Москва: Издательство АН СССР (Материалы и исследования по археологии СССР, 92).

Семыкин, Ю.А. 1996. Черная металлургия и металлообработка на Болгарском городище. В: Федоров-Давыдов, Г.А. (отв. ред.). Город Болгар: Ремесло кузнецов, металлургов, литейщиков. Казань, с. 88–153.

Сєров, О.В. 1997. Давньоруські селища IX – першої половини XIII ст. Київського Подніпров’я. В: Моця, О.П. та ін. (ред.). Південноруське село IX–XIII ст. (нові пам’ятки матеріальної культури). Київ: ІЗМН, с. 99–114.

Серов, О.В., Філюк, О.В. 2013. Металургійне селище біля с. Колонщина. В: Моця, О.П. (відп. ред.). Матеріальна культура південноруського села IX–XIII ст.: Зб. наук. праць. Київ: Стародавній світ, с. 98–102.

Смирнов, А.С., Шинаков, Е.А. 1997. О работах Погарского отряда. Археологические открытия 1985 года, с. 103, 104.

Терський, С.В. 2007. Оборонний комплекс середньовічного волинського міста Перемиля. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 584: Держава та армія, с. 13–26.

Терський, С. 2011. Озброєння дружинника X–XI ст. на волинських землях за археологічними джерелами. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр., 20, с. 655–668.

Тетеря, Д., Юрченко, О. 2017. Зброя ближнього бою давньоруської доби з території Південно-Західної Переяславщини. Наукові записки НІЕЗ «Переяслав», 12 (14), с. 455–465.

Тимків, С. 2016. Про сільськогосподарські заняття населення середньовічного Губина у світлі археологічних джерел. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 20, с. 273–286.

Ткач, В. 2004. Два поселення XII–XIII ст. біля с. Тараканів. В: Баженов, Л.В. та ін. (ред. кол.). Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі (XIIXIII ст.): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 червня 2004 р. Київ; Хмельницький; Кам’янець-Подільський; Старокостянтинів, с. 176–183.

Тропин, Н.А. 1992. Древнерусское селище XII–XIII вв. у с. Лавы. В: Михеев, В.К. (гл. ред.). История и археология Слободской Украины: Тезисы докладов и сообщений Всеукраинской конференции, посвященной 90-летию XII Археологического съезда. Харьков, с. 204, 205.

Тропин, Н.А. 2004. Сельские поселения XII–XV веков южных территорий Рязанской земли. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та.

Халиков, Н.А. 1985. Орудия труда земледелия, скотоводства, бортничества и охоты. В: Халиков, А.Х. (отв. ред.). Культура Биляра: булгарские орудия труда и оружие X–XIII вв. Москва, Наука, с. 15–35.

Хорошев А.С. 1997. Ножи, бритвы, ножницы. В: Колчин, Б.А., Макарова, Т.И. (отв. ред.). Археология с древнейших времен до средневековья в 20 томах: Древняя Русь. Быт и культура. Москва, Наука, с. 17–19.

Чайка, Р.М. 1997. Зброя та речі військового спорядження з городища Листвин на Волині. Археологічні дослідження Львівського університету, 2, с. 75–86.

Чеботаренко, Г.Ф. 1960. К вопросу о классификации средневековых молдавских наконечников стрел. Материалы по истории северного Причерноморья, 3, с. 141–150.

Шекун О.В., 1990. Сельская усадьба первой половины XI в. (по материалам раскопок поселения «Криница»). В: Коваленко, В.П. (отв. ред.). Тезисы историко-археологического семинара «Чернигов и его округа в IX–XIII вв.» (15–18 мая 1990 г.). Чернигов, с. 131–134.

Шекун, О.В., Сита, Л.Ф. 1993. Пам’ятники IX–XII ст. в околицях с. Старий Білоус поблизу Чернігова. В: Толочко, П.П. (ред.). Старожитності Південної Русі: Матеріали III історико-археологічного семінару «Чернігів і його округа в IXXIII ст.» (Чернігів, 15–18 травня 1990 р.). Чернігів: Сіверянська думка, с. 40–49.

Шекун, О.В. 1995. Матеріальна культура сільської округи Чернігова. В: Моця, О.П. (відп. ред.). Слов’яно-руські старожитності Північного Лівобережжя: Матеріали історико-археологічного семінару, присвяченого 60-річчю від дня народження О. В. Шекуна (19–20 січня 1995 р., м. Чернігів). Чернігів: Сіверянська думка, с. 9–12.

Шекун, О.В., Веремейчик, О.М. 1997. Поселення Ліскове у верхів’ях р. Білоус. В: Моця, О.П. та ін. (ред.). Південноруське село IX–XIII ст. (нові пам’ятки матеріальної культури). Київ: ІЗМН, с. 69–98.

Шекун, О.В., Веремейчик, О.М. 1999. Давньоруське поселення Ліскове. Чернігів: РВК «Деснянська правда».

Шекун, О.В. 2013. Садиба кінця XII – початку XIII ст. (за матеріалами розкопок поселення «Рів-2»). В: Моця, О.П. (відп. ред.). Матеріальна культура південноруського села IX–XIII ст.: Зб. наук. праць. Київ: Стародавній світ, с. 19–23.

Шинаков, Є.О. 1988. До питання про «ловища» княгині Ольги в Чернігівській землі. В: Коваленко, О.Б. (відп. ред.). Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1988 р.): Тези доповідей, II. Чернігів; Ніжин, с. 17, 18.

Шмидт, Е.А. 1989. О земледелии в верховьях Днепра во второй половине I тыс. н. э. В: Толочко, П.П. (ред.). Древние славяне и Киевская Русь: Сб. науч. трудов. Киев: Наукова думка, с. 70–74.