Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку ХХІ століття, 22-38

Терпиловський Р.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI: 10.37098/VA-2019-11-22-38
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-22-38
UDK: [902:069:378](477.411)”20”

РЕЗЮМЕ

Наша, перша в Україні, кафедра археології була створена член-кореспондентом АН УРСР Л.М. Славіним у 1944 р. За 75 років свого існування підготовлено близько тисячі співробітників Інституту археології НАН України, музеїв, університетів та пам’яткоохоронних установ. У тісній співпраці з кафедрою працюють Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Міжкафедральна навчальна лабораторія «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень».

Кафедра забезпечує належний рівень викладання нормативних і спеціальних курсів, готуючи бакалаврів освітньої програми «Археологія та преісторія» та магістрів освітньої програми «Археологія» (спеціальність 032 «Історія та археологія»), а з 2018 р. – бакалаврів та магістрів нової спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Археологічна і музейна практики дозволяють закріпити теоретичні знання. Протягом 2004–2019 рр. географія археологічної практики була доволі широкою – від Закарпаття до Середньої Наддніпрянщини та Криму.

Наукові досягнення кафедри пов’язані із результатами вивчення пам’яток доби середнього та верхнього палеоліту, ранньослов’янського та давньоруського часу. Разом з науковцями Франції, Німеччини та Швейцарії здійснювались спільні експедиції, обробка археологічного матеріалу, взаємний обмін викладачами, науковцями та студентами, проводились наукові конференції. Результати наукової роботи втілені, зокрема, й в серії публікацій, серед яких серійне видання «VITA ANTIQUA», низці авторських монографій та навчальних посібників. Зараз перед кафедрою постає ряд складних проблем, вирішення яких вимагатиме наших спільних зусиль. Підготовка фахівців в галузі археології та пам’яткоохоронної справи має стати ще актуальнішою в зв’язку з прватизаційними, урбанізаційними та техногенними процесами. Саме в цьому полягає основне завдання нашої кафедри на найближчі роки.

Ключові слова: кафедра археології та музеєзнавства, освіта, заклад вищої освіти, археологія, музеєзнавство.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Терпиловський, П.С. 2019. Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку ХХІ століття. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 22-38.
Література:
Абашина, Н.С., Козак, Д.Н., Синиця, Є.В., Тепрпиловський, Р.В. 2012. Давні слов’яни. Археологія та історія. Навч. посібник. К.: ІА НАН України, КНУТШ, 364 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000012538 .
Андрощук, Ф.О. 1999. Нормани і слов’яни у Подесенні (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя). К.: КНУТШ, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 143 с. http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/933#more-933 .
Відейко, М.Ю., Терпиловський, Р.В., Петрашенко, В.О., 2005. Давні поселення України. К.: ІА НАН України, 190 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000093
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. Історія, 4 (131). К.: ВПЦ Київський університет. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf .
Гладких, М.И. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита, VITA ANTIQUA, 1, с. 29-33. http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/004VA01-gladkikh.pdf .
Гладких, М.І. (ред.). 2003. Український музей. Збірка наукових праць. К.: КНУТШ, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 221 с. http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/644#more-644 .
Гладких, М.І., Морозова, Я .І. (ред). 2012. 1000 років візантійської торгівлі (V-XV століття). Збірка наукових праць. К.: КНУТШ, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 216 с. http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/824#more-824 .
Гладких, М.І., Рижов, С.М. 2004. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства. Наук. записки КНУ, Т. VI: Історичний факультет. с. 31-42.
Енциклопедія історії Україниhttp://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU .
Закон України «Про вищу освіту». 2014. Відомості Верховної Ради, 2014, №37-38. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 .
Залізняк, Л.Л., Зубар, В.М., Терпиловський, Р.В. та ін. 2005. Археологія України. Курс лекцій. Навч. посібник. К.: Либідь, 504 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001708 .
Зеленко, С. 2001. Кораблекрушения IX-XIII вв. в Судакской бухте. В: Морская торговля в Северном Причерноморье. К.: Стилос, с. 83-92.
Зеленко, С. 2008. Подводная археология Крыма. К.: Стилос.
Іванисько, С.І. 2017. Етнічні процеси за археологічними джерелами (за матеріалами з території України). Навчальний посібник для студентів спеціальності «Історія та археологія». К., 90 с.
Історія в термінах і поняттях: довідник. 2014. (За загал. ред. Орлової Т.В.) Б. Гончар, І. Заболотна, Я. Калакура, Ю. Латиш, В. Мордвінцев, Т. Орлова, С. Павленко, С. Пивовар, В. Рубель, В. Рудь, Є. Синиця, П. Шидловський та ін., Вишгород, 732 с. http://doi.org/10.5281/zenodo.2629639 .
Карсим, І.А. 2007. Науково-фондова робота музеїв. Навчальний посібник. К.: АлЮр, 92 с.
Карсим, І.А. 2007. Культурно-освітня діяльність музеїв. Навчальний посібник. К.: АлЮр, 111 с.
Колесник, В.Ф., Коцур А.П., Терес, Н.В. (ред.). 2005. Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів. Навчальний посібник. К.: Книги – ХХІ, 735 с.
Кравченко, І.А. 2019. Основи музеєзнавства. Підручник для студентів закладів вищої освіти. К.: Видавець Олег Філюк, 287 с.
Кулатова, І.М., Супруненко, О.Б., Терпиловський, Р.В. 2005. Пізньоскіфські та пізньозарубинецькі старожитності Полтавщини. Київ-Полтава, 100 с.
Махортых, С.В. 2005. Киммерийцы Северного Причерноморья. К.: Шлях, 380 c.
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 2015. К.: Кабінет Міністрів України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF .
Пустовалов, С.Ж. 2005. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. К.: Шлях, 412 с.
Рижов, С.М. 2002. Методичні поради до вивчення курсу Основи антропології для студентів історичного факультету. К.: Стилос, 98 c.
Самойленко, Л.Г. 2006. Музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія, досвід роботи, перспективи розвитку. Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею, 3, Липень 2006. Одеса, с. 61-66. http://www.history.odessa.ua/publication3/stat11.htm .
Самойленко, Л.Г. 2012. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете. Археологія і давня історія України, 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. К.: ІА НАНУ, с. 228-234. http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/adiu_09.pdf .
Самойленко, Л.Г. 2016. Освіта в музеї і музейна освіта в історії Київського університету. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 131 (4), К.: ВПЦ Київський університет, с. 53-62. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_131_2016.pdf#page=53 .
Самойленко, Л.Г., Шидловський, П.С. 2016. Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 131 (4), К.: ВПЦ Київський університет, с. 62-69. http://doi.org/10.5281/zenodo.1206223 .
Синиця, Є.В. 2009. Комплекс будівлі 6 з Канівського поселення (розкопки 2006 року). VITA ANTIQUA, 7–8, К., с. 250–260. http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/028VA09-synytsia-1.pdf .
Синиця, Є.В., Терпиловський, Р.В. 2010. Археологічні дослідження пам’яток раннього середньовіччя на території Канівського природного заповідника: історія, здобутки, перспективи. Археологія та давня історія України, 1, К., с. 226–237 http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/syn_16.pdf .
Степанчук, В.М., Матвіїшина, Ж.М., Рижов, С.М., Кармазиненко, С.П. 2013. Давня людина. Палеогеографія та археологія. К.: Наукова думка, 208 c.
Степанчук, В.М., Рижов, С.M., Погорілець, О.Г. 2012. Меджибіж: нижньопалеолітична пам’ятка на схід від Карпат. Археологія, 2012, №4, с. 5–13.
Терпиловский, Р.В. 2004. Славяне Поднепровья первой половины I тыс. н.э. Monumenta studia Gothica III, Lublin UMCS, 220 s. http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/images/pdf_doc/terpylovsky_slav_2004.pdf .
Терпиловский, Р.В. (ред.). 2006. Готы и Рим. Сборник научных статей. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, ТАА (Бібліотека Vita Antiqua), 256 с. http://vitaantiqua.org.ua/uk/archives/756#more-756 .
Терпиловський, Р., Шидловський, П. (ред.). 2017. VITA ANTIQUA, 9. Людина та ландшафт : первісна археологія Східної Європи. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 282 с. https://doi.org/10.37098/VA-2017-9 .
Терпиловський, Р., Шидловський, П. (ред.). 2019. Міжнародна наукова конференція «Археологія та музейна справа в системі освіти і науки» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства (24-25 жовтня 2019, Київ, Україна): Тези доповідей. К.: Бібліотека Vita Antiqua. 85 с. https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069 .
Третяк, К.О. 2004. Втрачені споруди та пам’ятники Києва. Довідник. К.: Київський університет, 248 с.
Третяк, К.О. 2018. Мінливе обличчя міста, або доля київських фасадів. К.: Парламентське видавництво, 536 с.
Шидловський, П.С. 2013. Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на мамонтів. Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, 8. К.: Фенікс, с. 567-581. http://doi.org/10.5281/zenodo.1188708 .
Шидловський, П.С. 2014. Актуальні питання антропології (матеріали до вивчення навчальної дисципліни «Історична антропологія»). К.: КНУ імені Тараса Шевченка, Логос, 75 с. http://doi.org/10.5281/zenodo.2628863 .
Шидловський, П.С. (ред.). 2016. Міжнародна наукова конференція «Людина та ландшафт : географічний підхід в первісній археології» (3-5 лютого 2016, Київ, Україна) : Тези доповідей. К.: Бібліотека Vita Antiqua, 94 с. http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/200#more-200 .
Шидловський, П.С. 2017. Природа і суспільство в ранньому голоцені Східної Європи : навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський університет», 111 с. http://doi.org/10.5281/zenodo.2549561 .
Шидловський, П.С., Лисенко, С.Д., Кириленко, О.С., Сорокун, А.А., Пічкур, Є.В. 2016. Первісна археологія Нижнього Подесення. К.: Бібліотека Vita Antiqua, 344 с. http://doi.org/10.5281/zenodo.1190152 .
Шидловський, П., Пеан, С., Демей, Л., Крепін, Л., Цвіркун, О., Чимирис, М., Мамчур, Б. 2020. Поновлення досліджень четвертого Межиріцького житла. Археологічні дослідження в Україні 2018. К.: ІА НАН України, с. 244-247. http://doi.org/10.5281/zenodo.3751600 .
Hughes, R.E., Ryzhov, S. 2018. Trace element characterization of obsidian from the Transcarpathian Ukraine. Journal of Archaeological Science: Reports, March 2018, Vol. 19, p. 618–624.
Morozova, Y. 2012. New Approaches and Challenges of the Ukrainian Underwater Archaeological Heritage. In: Beyond Boundaries. The 3rd International Congress on Underwater Archaeology. Kollektion Vor und Fruhgeschichte, 17, Bonn, p. 41-46.
Morozova, Y., Oniz, H. (eds.). 2013. SOMA 2010: Proceedings of 14th Symposium on Mediterranean Archaeology. Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine, 23-25 April 2010. BAR International Series 2555.
Morozova, Y., Shydlovskyi, P. (eds.). 2017. Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe / NEENAWA International Scientific Conference, September 15th-18th, 2017. Kyiv–Kaniv: Vita Antiqua Library, 78 p. http://doi.org/10.5281/zenodo.1188274 .
Morozova, Y., Shydlovskyi, P. 2018. Step Ahead : NEENAWA 2017 International Scientific Conference report. VITA ANTIQUA, 10. Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe, p. 192-211. https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-192-207 .
Morozova, Y., Zelenko, S. 2008. Education and training programmes in underwater archaeology at National Taras Shevchenko University of Kiev. In: Collaboration, Communication and Involvement: Maritime Archaeology and Education in the 21st century. Torun: Wyzawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, p. 149-156.
Nuzhnyi, D.Yu., Shydlovskyi, P.S. 2015. Variabilité de l’industrie lithique entre les structures de l’habitation n°1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d’Ukraine. L’Anthropologie, 119, №4 (Septembre-Octobre 2015). Hommes et environnements au Paléolithique supérior en Ukraine : Mezhyrich, 394-416. https://doi.org/10.1016/j.anthro.2015.07.003 .
Ryzhov, S. 2014. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during the Paleolithic time. Eraul, Vol. 138, p. 117–133.
Ryzhov, S. 2018. Archaeological and geological studies of obsidians in Ukrainian Transcarpathia. Archeometriai Műhely, Vol. XV, No. 3, p. 225–230.
Ryzhov, S., Karmazinenko, S. 2015. Velykyj Sholes : Preliminary Results on a New Site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. In: Yamada, M., Ryzhov, S. (eds.). Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context. Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, p. 65–83.
Ryzhov, S., Stepanchuk, V., Sapozhnikov, I. 2005. Raw material provenance the Palaeolithic of Ukraine: state of problem. Current approaches and first results. Archeometriai Muhely, Vol. 4, p. 17–25.
Shydlovskyi, P. (ed.). 2018. VITA ANTIQUA, 10. Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 212 p. https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10 .
Shydlovskyi, P., Péan, S., Crépin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. Quaternary Perspectives. 25(2), p. 18-19. http://doi.org/10.5281/zenodo.2631382 .
Shydlovskyi, P., Péan, S., Tsvirkun, O. 2019. Archaeological context of Mezhyrich Upper Palaeolithic settlement with mammoth bone dwelling structures. Quaternary Perspectives, 26(1), p. 11-12. https://www.researchgate.net/publication/333534353_ .
Shydlovskyi, P., Tsvirkun, O., Péan, S. 2019. Spatial analysis of objects attributed to the Mezhyrichian Epigravettian Culture: a model of mobility. In: Beyond Paradigms: 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019). Abstract Book, p. 405-406. https://www.researchgate.net/publication/335757141_ .
Stepanchuk, V., Ryzhov, S., Rekovets, L., Matviishina, Zh. 2010. The Lower Palaeolithic of Ukraine: Current evidence. Quaternary International, Vol. 223–224. p. 131–142.
Stepanchuk, V.N., Sapozhnikov, I.V., Gladkikh, M.I., Ryzhov, S. 2009. Ukrainian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP : current insights into environmental-climatic change and cultural development. Le concept de territoires dans le Paléolithique supérieur européen. BAR International Series 1938, p. 63-74.
Suda, Y., Yamada, M., Ryzhov, S., Stepanchuk, V. 2014. Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine. In: Yamada, M. (ed.). International joint research project, report 2013. Archaeological and Geological Researches in Ukraine. Tokyo: Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, p. 11–17.
Yamada, M., Ryzhov, S. (ed.). 2015. Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context (Археология и Геология Украины в Региональном Контексте). Nagano: Center for Obsidian and Lithic Studies, Tokyo: Meiji University, Taras Schevchenko National University of Kyiv, 169 р.
Zelenko, S. 2017. The maritime trade in the medieval Black Sea. In: C. Buchet & M. Balard (eds.). The Sea in History – The Medieval World. Suffolk: Boydell & Brewer, p. 449-464.

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]