VITA ANTIQIA, №7-8. 2009

cover

Збірка присвячена 60-літтю Р.В. Терпиловського, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України.Статті охоплюють широке коло проблем від історіографії археології до музеєзнавства. Основне місценалежить введенню до наукового обігу матеріалів археологічних пам’яток від доби палеоліту до кінця І тис. н. е.

Читати:анонс журналу VA2009

Завантажити повну версію vita-antiqua_2009_7_8

Праці авторів:

01. СИНИЦЯ Є.В. Піт-стоп (до 60-річчя Р.В. Терпиловського.), 9–20.

Більше...

02. Список друкованих праць Ростислава Всеволодовича Терпиловського, 21–27.

03. PAKHARIEVA OLEKSANDRA. Relations entre prehistoriens Russes et Franfais au XIXе et au debut du XXе siecles, 28-33.

Більше...

04. ПИВОВАРОВ C.B. Розвиток археологічної науки в Чернівецькому університеті (друга половина XIX ст. — 2004 р.), 34-37.

Більше...

05. МИСЬКО Ю.В. Б.О. Тимощук і розвиток археологічних досліджень у Чернівецькому університеті в контексті вивчення питань слов’яно-руської духовної культури, 38-41.

Більше...

06. ПАЛІЄНКО С.В. Проблема історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві (кінець 50-х рр. XX ст. — початок XXI ст.), 42-49.

Більше...

07. ТОЛОЧКО Д.В. Проблема вивчення та інтерпретації трипільських площадок, 50-53.

Більше...

08. ЗЕЛЕНКО С.М., КОБЕЦ В.Д., МОРОЗОВА Я.И. Подводная археология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, 54-59.

Більше...

09. РЫЖОВ С.М., МАТВИИШИНА Ж.Н., ПУДОВКИНА А.С., ЛЕВЧУК П.А. Стратиграфические и планиграфические исследования палеолитической стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье, 60-71.

Більше...

10. ГЛАДКИХ М.И., РИЖОВ С.М. Між першим та четвертим житлами Межиріцького поселення, 72-73.

Більше...

11. РЕКОВЕЦ Л.И., НЕСИН В.А. Новая стоянка людей позднего палеолита у села Копачив в Украине, 74-77.

Більше...

12. ШИДЛОВСЬКИЙ П.С. Результати досліджень Семенівського пізньопалеолітичного комплексу в 2004—2008 рр., 78-89.

Більше...

13. ПЯСЕЦЬКИЙ В.К. Неолітичні місцезнаходження поблизу міста Славута в Малому Поліссі та деякі загальні питання неолітизації, 90-100.

Більше...

14. ПУСТОВАЛОВ С.Ж. Классификация катакомбной кераміки, 101-122.

Більше...

15. ДУДИН А.А. О металлических деталях деревянной посуды ранних кочевников юга Восточной Европы в предскифский период, 123-129.

Більше...

16. КОЗАК Д.Н. До питання про рибальство у скіфську добу на Волині, 130-134.

Більше...

17. ОЛЬГОВСЬКИЙ С.Я. Бронзоливарні майстерні Північного Причорномор’я архаїчного часу (сучасний стан вивченості), 135-141.

Більше...

18. СИВОЛАП М.П., ГОПКАЛО О.В. Розкопки курганів у верхоріччі р. Золотоношка, 142-145.

Більше...

19. ПАЧКОВА С.П. К вопросу о формировании территории зарубинецкой культуры (по керамическим материалам), 146-154.

Більше...

20. ЦИНДРОВСЬКА Л.О. Зарубинецькі тілоспалення могильника Дідів Шпиль, 155-162.

Більше...

21. АБАШИНА Н.С., ПЕТРАУСКАС О.В., ПЕТРАУСКАС А.В. Дослідження пам’ятки пізньоримського часу Обухів-3 у 2007—2008 рр., 163-172.

Більше...

22. ОБЛОМСКИЙ А.М. Материалы позднеримского времени поселения Ксизово-17 Задонского р-на Липецкой обл., 173-196.

Більше...

23. МАГОМЕДОВ Б.В., ДІДЕНКО С.В. Дослідженім черняхівських пам’яток в с. Легедзене (Черкаська область), 197-200.

Більше...

24. ПЕТРАУСКАС О.В., ШИШКИН Р.Г. Некоторые результаты исследования поселения Черняховской культуры Великая Бугаевка-1, 201-226.

Більше...

25. БАШКАТОВ Ю.Ю. До питання про походження слов’янського житла Середнього Подніпров’я (за матеріалами І—V ст.), 227-235.

Більше...

26. СКИБА А.В. Географія та умови етнічного сусідства слов’ян і кочових племен Південно-Східної Європи у VI—VII ст., 236-249.

Більше...

27. СИНИЦЯ Є.В. Комплекс будівлі 6 з Канівського поселення (розкопки 2006 року), 250-260.

Більше...

28. КОЛОДА В.В., ГОРБАНЕНКО С.А. Землеробство салтівської культури (за матеріалами Мохначанського городища), 261-280.

Більше...

29. КЕПІН Д.В. «Археопарки» в Україні: тенденції розвитку, 281-285.

Більше...

30. САМОЙЛЕНКО Л.Г. Актуальні проблеми правового статусу університетських музеїв у контексті розвитку української духовності та державотворення, 286-292.

Більше...

31. СТАНИЦЫНА Г.А. Неопубликованные работы В.В. Лапина в научном архиве Института археологии НАН Украины, 293-296.

Більше...

32. ЛАПИН В.В. Об охране памятников древности (1981 г.), 297-298.

Більше...